Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Informácie o prístupnosti


Úvod › Ostatné

Uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Identifikácia správcu obsahu:


Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je jediným a jedinečným celonárodným knižnično-informačným centrom pre zrakovo hendikepovaných ľudí Slovenskej republiky i Slovákov žijúcich v zahraničí. Od 1. 1. 1999 je štátnou príspevkovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom kultúry SR. Podrobnejšie: http://www.skn.sk/?zriadovacia-listina


Identifikácia technického prevádzkovateľa:


Infraštruktúra SKN: SWAN, a.s. , Borská 6, 841 04 Bratislava, www.swan.sk , info@swan.sk
Hosting + redakčný systém: Elet s.r.o., Gorazdova 24, Bratislava, www.elet.sk , elet@elet.sk


Uvedenie informácií, ktoré sa týkajú kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu:


Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je špeciálna knižnica, ktorá poskytuje svoje služby nevidiacim a slabozrakým používateľom.


Zverejnenie úradných hodín správcu obsahu:


Úradné hodiny nájdete tu:

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiaca pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou:


skn@skn.sk


E-mailová adresa webmastra webovej stránky:


webmaster@skn.sk


Webová stránka disponuje vyhľadávaním a RSS kanálmi.

Webová stránka spĺňa pravidlá prístupnosti podľa zákona o IS verejnej správy.

Stránka spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webovských stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a prístupnosť. Stránka spĺňa požiadavky Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS . Web sídlo je spracované v redakčnom systéme SwiftSite™ spoločnosti ELET.Dôležité klávesové skratky

 • Rýchly prechod na vyhľadávanie: ALT+1
 • Rýchly prechod na navigačné menu: ALT+2
 • Rýchly prechod na diskusiu: ALT+3
 • Rýchly prechod na katalógy: ALT+4
 • Rýchly prechod na cenník: ALT+5
 • Rýchly prechod na formuláre: ALT+6
 • Rýchly prechod na časopisy vo zvuku ALT+7

Je plne funkčné v prehliadačoch:

 • Internet Explorer 5.5+
 • Mozilla Firefox 0.8+
 • Netscape 7.1+
 • Opera 7.5+

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!


English:


Putting the declaration of compliance with the rules of accessibility web site:

Identification of the content administrator:


Slovak Library for the blind in Levoca Hrebendu Mathias is the only nationwide, and a unique library-information center for visually handicapped people of Slovakia and Slovaks living abroad. From 1 1. 1999 is a state contributory organization directly controlled by the Ministry of Culture. More: http://www.skn.sk/?zriadovacia-listina


Identification of the technical operator:


Infrastructure SKN: SWAN, SpA , Borska 6, 841 04 Bratislava, www.swan.sk, info@swan.sk
Hosting + CMS: Elet Ltd. Gorazdova 24, Bratislava, www.elet.sk, info@elet.sk


Presentation of information related to skills and content services manager:


Slovak Library for the Blind Mathias Hrebendu in Levoca is a special library, which provides services for blind and partially sighted users.


Disclosure of hours of content administrator:


type of day service hours
Postal service Monday - Thursday 08.00 - 15.30 hod.
Friday 08.00 - 14.00 hod.

Absence and presence of borrowing
Users of Levoca and neighborhoods
(lunch break: 11:30 to 12:00 hrs.)
Monday, Thursday 08.00 - 17.00.
Tuesday, Wednesday 08.00 - 15.00.
Friday 08.00 - 13.00.

Children’s and Youth Literature Tuesday - Thursday 13:00 to 16:00 hrs.

Reading Room Monday, Thursday 08.00 - 17.00.
Tuesday, Wednesday 08.00 - 15.00.
Friday 08.00 - 13.00.


E-mail address of the website operator serving for communication with other public authorities and the public:


skn@skn.sk


Email Webmaster Web site:


webmaster@skn.sk

This website meets accessibility rules under the IS government.


Site meets standards of the World Wide Web Consortium on web accessibility for disadvantaged citizens. Based on the latest developments and trends in the quality attributes of friendly web pages, which include credibility, findability and accessibility. Site meets the requirements of the Law No. 275/2006 Z.z. information systems of public administration and Ministry of Finance Decree on standards for ISVS. Web site is processed in SwiftSite™ CMS by ELET company.

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2012. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].