Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Registrácia do digitálnej knižnice SKN a na portál RTVS - Dokorán


Úvod

Status čitateľa:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
týkajúce sa prístupu do Digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“)

Ako registrovaný používateľ služieb SKN čestne vyhlasujem, že:

 1. som si vedomý skutočnosti, že SKN v súlade s ustanoveniami Autorského zákona získava, zhotovuje a zhromažďuje digitálne dokumenty a zvukové nahrávky textov na nekomerčný účel pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím,
 2. budem dodržiavať Knižnično-výpožičný poriadok SKN,
 3. som osobne zodpovedný za svoje užívateľské meno a heslo a v prípade podozrenia, že tieto prístupové informácie môžu byť či boli zneužité, som povinný okamžite informovať SKN,
 4. beriem na vedomie, že všetky stiahnuté digitálne dokumenty a zvukové nahrávky textov sú označené v momente stiahnutia unikátnym podpisom tak, aby boli kedykoľvek priraditeľné k používateľovi, súhlasím s tým a vyhlasujem, že nebudem vykonávať žiadne modifikácie alebo pokusy označenie zo súboru odstrániť,
 5. budem všetky diela chránené autorským zákonom, ktoré získam prostredníctvom SKN, používať len pre svoju osobnú potrebu,
 6. budem vyhotovovať rozmnoženiny, ukladať a spúšťať digitálne dokumenty a zvukové nahrávky textov, ktoré získam prostredníctvom SKN, len v rámci pamäťových médií, prenosných elektronických zariadení a počítačov, ktoré sú v mojom vlastníctve, vo vlastníctve SKN alebo slúžia mojim potrebám,
 7. beriem na vedomie, že akékoľvek vyhotovovanie rozmnoženín, rozširovanie, sprístupňovanie alebo iné použitie diel v zmysle Autorského zákona pre tretie osoby alebo akékoľvek zásahy do diela bez súhlasu autora sú zakázané a môžu byť predmetom občiansko-právneho, priestupkového alebo trestného konania a budú mať za následok zrušenie prístupu k službám SKN.

Svedok svojím podpisom potvrdzuje, že sa používateľ s obsahom čestného vyhlásenia oboznámil (prostredníctvom technického zariadenia alebo prostredníctvom osoby, ktorá mu ho prečítala) a na znak súhlasu ju podpísal.


Čestné vyhlásenie finálneho recipienta

Ako finálny recipient v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči čestne vyhlasujem, že:

 1. som si vedomý skutočnosti, že Rozhlas a televízia Slovenska v súlade s ustanoveniami Autorského zákona zhromažďuje a sprístupňuje audiovizuálne diela na internetovom portáli www.dokoran.rtvs.sk na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím;
 2. som osobne zodpovedný za prístupové meno a heslo a v prípade podozrenia, že tieto prístupové informácie môžu byť či boli zneužité, som povinný okamžite informovať Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči;
 3. budem všetky diela chránené autorským zákonom, ktoré mi budú sprístupnené prostredníctvom internetového portálu Rozhlasu a televízie Slovenska, používať len pre svoju osobnú potrebu;
 4. beriem na vedomie, že akékoľvek vyhotovenie rozmnoženín, rozširovanie, sprístupňovanie alebo iné použitie diel v zmysle Autorského zákona pre tretie osoby alebo akékoľvek zásahy do diela bez súhlasu autora sú zakázané a môžu byť predmetom občianskoprávneho, priestupkového alebo trestného konania a budú mať za následok okrem iného aj zrušenie prístupu k internetovému portálu Rozhlasu a televízie Slovenska;
 5. som osobou so zdravotným postihnutím podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá preukázala invaliditu, resp. ťažké zdravotné postihnutie Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, a to na základe preukazu podľa § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov a zároveň som osobou, ktorá dlhodobo trpí znemožnením alebo podstatným sťažením vnímania diela v dôsledku postihnutia zraku ( napr. osoba s postihnutím zraku – osoba nevidiaca, resp. slabozraká);
 6. beriem na vedomie, že je výlučne v kompetencii Rozhlasu a televízie Slovenska rozhodovať o obsahovej stránke internetového portálu a o ukončení prevádzkovania internetového portálu;
 7. súhlasím so sprístupnením mojich osobných údajov pre Rozhlas a televíziu Slovenska v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje preukazujúce zdravotné postihnutie v rozsahu údajov podľa preukazu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z.z.. Účelom poskytnutia súhlasu je kontrola dodržiavania ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, najmä článku V. bodu 1 písm. a). a ustanovení Autorského zákona. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu Zmluvy, a to minimálne na dobu platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Svedok svojím podpisom potvrdzuje, že sa finálny recipient s obsahom čestného vyhlásenia oboznámil (prostredníctvom technického zariadenia alebo prostredníctvom osoby, ktorá mu čestné vyhlásenie prečítala) a na znak súhlasu ju podpísal.[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2017. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].